Netgeneráció: első rész

Az elmúlt években rengeteg új és érdekes kifejezés született a mai fiatalok generációjára. A félreértések elkerülése végett, először is tisztáznám a generációk felosztását. Hiszen a laikusoknak nem is olyan egyszerű a behatárolás.

1946 előtt születtek, (60-) építők
1946-1964 között születtek, (40-59), Baby-boomerek
1965-1979 között születtek, (30-40), X generáció
1980-1994 között születtek, (20-30),Y generáció
1995-2009 között születtek, Z generáció
2010- után születettek, α generáció                         (1.)

Jómagam a fenti kategóriákat alapul véve, az Y generációt képviselem. Tehát nem születtem bele a digitális világba. Mondjuk úgy, hogy részt vettem a felfedező expedícióban. Még emlékszem a Commodore 16-ra, melyet általános iskolás, alsó tagozatosként nyaranta megcsodálhattam. Abban az időben még a floppy disk sem létezett idehaza, a méretesebb programokat mágnes szalagon, kazettán (MC) tárolták. Élénken él még az első családi PC-nk emléke is. Egy 200mHz-es Pentium! Csak a fejlődés gyorsaságát szemléltetve írom, hogy amikor kiválasztottuk, akkor csúcsgépnek számított, azonban nem telt el fél év és már égett az ember arca, mikor is a baráti körében szóba került a ”gép”. Zárójeles megjegyzésként lehet, hogy találóbb lett volna Y generáció helyett a „kék halál elnevezés”, aki használt 95-re keresztelt Microsoft terméket, az bizony tudja, hogy miről beszélek. Végül, de nem utolsó sorban illenék szót ejtenem az internet és köztem szövődő egyre szövevényesebb és fojtogatóbb kapcsolatról. 1999-ben került sor az első randevúra. Szerelem volt ez első látásra, mely mind a mai napig tart. Bár ilyen esetekben mellőzni szokás a kritikai szemlélődést, azért bennem mégis meg van.

…és most?

Ehhez képest a 95 után születettek már egy teljesen más világba érkeznek meg. A technikai háttér teljesen megváltozott, a választék bőséges és elapadhatatlan, a fejlődés pedig töretlen és még gyorsabb, mint az azt megelőző időszakban. El tudják vajon képzelni a mai gyermekek, hogy milyen lehetett felnőni számítógép (laptop, táblagép, okostelefon) nélkül? Hiszen a digitális bennszülöttek számára ez a fent említett állapot nem természetes, helyesebben szólva természetellenes. Velem ellentétben nem 10 évesen látnak először számítógépet. Ráadásul valódi élményt nyújtó, grafikus felülettel. Nem mellékes az sem, hogy a netgeneráció tagjai a magyar nyelvet is bővítik, megújítják. Ennek egyik oka talán az információszerzés és megosztás, a keretek közé szorulás (lásd sms: 160 karakter; twitter: 140 karakter), valamint a multi taszking lehet. Megállapítható, hogy a mérhetetlen információ áramlása az életet, a kommunikációt is gyorsítja.

Felmerül a kérdés,hogy..

Kik is a Z-, net-, digitális generáció tagjai? Mit tudunk róluk? Ők a világ első globális nemzedéke, sem zenei, sem filmes sem divatirányzat szempontjából nincs köztük igazán feltűnő különbség (természetesen anyagi javak beleértése nélkül). Szembetűnő jellemzők még, hogy ez a legkisebb létszámú generáció, mely a lehető legkisebb családba született, az édesanyák életkora pedig sokkal magasabb, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Az sem mellékes, hogy a legmagasabb szinten oktatott generációról beszélhetek. (2.) Mindennapjaikat szervesen befolyásolja a körülöttük lévő technológia. Szinte állandóan elérhetőek online. Gondolkodom, ez most vajon pozitívum vagy negatívum. Azzal, hogy elérhetőek, a hálózat élei mentén több forrásból (Facebook, twitter, msn, skype…) szereznek adatokat, információt, melyet tudássá alakíthatnak. Ez mindenképpen figyelemre méltó és örömteli. Bár kétségeim is vannak a figyelem és a koncentráció oldaláról. Egyszerre, szimultán házi feladatot írni, tanulni, beszélgetni és zenét hallgatni.

Mi a helyzet a kultúrával?

Sokszor eltöprengtem már a saját generációm, az Y, és az úgy nevezett Z generáció közti kulturális különbségekről. Az elmúlt 15 évben viharos gyorsasággal hódított teret magának a technológia és ez bizony a kultúrában is egyre inkább éreztette és érezteti hatását. A modern technika, az eszközök és eljárások napjainkra mindent áthatnak. A fiatalabb korosztály pedig rendkívüli gyorsan felkutatja és használja az új lehetőségeket. Ezt természetesnek is nevezhetjük, hiszen ebbe a virtuális környezetbe születnek bele. Ez pedig befolyásolja az olvasást is.
Ha hálózatként próbáljuk értelmezni az embert körülvevő közeget, kijelenthetjük, hogy a kultúra különálló szigete a technika csomópontjának köszönhetően egy újabb kapcsolattal erősödött. Ez lehet az a hálózati él, mely pozitív hatásokat generálhat – többek között – az irodalmi művek elérését és használatát tekintve. Az olvasás pedig összeköt intézményeket, személyeket és tevékenységeket is. Csupán a hálózatban található élek mentén kell haladni. Fel kell mérni, hogy az olvasás milyen szerepet tölt be a fiatalok életében, továbbá azt is, hogy a technológiát, milyen célból alkalmazzák. Segítenek-e valójában a kulturált szórakozás és művelődés biztosításában a technikai fejlesztések, eszközök? Vajon a tudástársadalom fenntartásához, hogy tud hozzájárulni a Z generáció?

Netgeneráció és az olvasás

A témát illetően szerencsésnek vallhatom magam, hiszen saját kutatási eredményeim vannak. A felmérés az előző tanév második félévében zajlott, Pápán. A város a Bakony hegység lábánál terül el, a Kisalföld szomszédságában. Történelme, kultúrája rendkívül gazdag. Veszprém megye északi felének kulturális és ipari központja. A város lélekszáma a Központi Statisztikai Hivatal, Helységnévkönyvének legfrissebb adatai szerint megközelítőleg 32.583 lakos. A pontos szám alapján Veszprém megye második legjelentősebb városának tekinthető. Ez a jelentőség mutatkozik meg az oktatás terén is, hiszen a város, korábban is kiemelkedő diákváros volt. Az általam megkérdezett nebulók az általános iskola 5-8. osztályából kerültek ki. Mivel ők már a netgenerációba tartoznak igyekeztem az olvasás mellett az internet és az általuk elérhető technikai eszközök használatára is rákérdezni.

Eredmények, röviden 1. rész

Az első mértékadó eredmény a kitöltők száma és a nemek szerinti megoszlás aránya. A kérdőíves felmérésben összesen 444 általános iskolába járó gyermek vett részt a lehetséges 1321-ből. A részvételi arány tehát magasabb, mint 30%. A nemek arányát tekintve 223 lányról és 221 fiúról számolhatok be. Az arány tehet 50-50%-osnak tekinthető, a lányok minimális többségben vannak.

Milyen példát kövessen?

Kutatásom során nem volt lehetőségem komolyabb szociológiai szempontokat figyelembe venni és felmérni a kérdőív segítségével. Az igazat megvallva a valódi, családi háttér felmérésére egyetlen kérdés nem elegendő, azonban azt mindenféleképp megmutatja, hogy milyen példa áll a fiatalok előtt odahaza. Olvasnak otthon a szülők, és ha igen, akkor milyen formában? A szülőkre irányuló lehetséges válaszok ez esetben, a nem olvas, papír könyveket olvas, napilapokat, újságokat olvas, számítógépen olvas. Csupán 39 esetben született negatív eredmény a 444-ből! Ez mindenképpen jó kiindulási alapnak tekinthető.

Rengeteg a pozitív és követendő példa, de vajon szeretnek-e olvasni a mai tizenévesek? Erre az egyszerű kérdésre kerestem a választ a kérdőív segítségével. Ha a teljes mintát veszem alapul, akkor mindenképp reményteli, hogy többen vannak az olvasni szerető diákok, mint az olvasást nem preferáló társaik.

Gyakoriság

Érdemes megvizsgálni az olvasás gyakoriságát is, 1 évre levetítve. Mindehhez 5 kategória került elkülönítésre, melyek kifejezik az egyes olvasói profilokat. Ezek után beszélhetünk, rendszeres olvasókról, gyakran olvasókról, alkalomszerűen olvasókról, nagyritkán olvasókról és nem olvasókról. A pápai diákok körében végzett felmérés adatai szerint az évente 1-3 könyvet olvasás a jellemző, mely 31%-ot tesz ki a teljes minta tükrében. A végeredmény tehát az alkalomszerűen olvasók profiljának jelentőségét mutatja. Jelentős mértéket képvisel még az évenként 1 könyvet olvasók csoportja is, a maga 23%-val. Jó azt látni, hogy a nem olvasók vannak a legkevesebben.

Mivel töltöd a szabadidőd?

Az olvasás mellett további hét, rögzített lehetőség és egy szabadon megadható válasz segítségével adhattak számot a fiatalok legkedveltebb szabadidős tevékenységeikről. A nemek közti motivációs különbségek nem mutatkoztak meg jelentős mértékben. A foglalatosságok közül csak háromnál tapasztalható számottevő eltérés. A könyvolvasás, a számítógépes játékok és a zenehallgatás területe mutat eltérő igényt. A fiúk esetében a számítógépes játékok sokkal népszerűbbek, mint az olvasás. Kijelenthető, hogy az elektromos média egyre inkább hódít a fiatalok körében. A TV szerepét kezdi átvenni a számítógép és az internet.
A könyvolvasásra fordítható idő ezzel párhuzamosan egyre csökken. Közkedvelt még a baráti kapcsolatok ápolása is, ami nem véletlen, hiszen ebben az időszakban még igazán fontos a kortársakkal töltött idő. Az egyéb kategóriába érkező válaszok közül a legjelentősebbek, a hangszereken történő zenélés, lovaglás és a szabadban játszani.

Internet használat

A fiatalok előszeretettel ragadnak klaviatúrát azért, hogy a számítógépen játszanak, és a neten szörfözzenek. Az eredmények ismeretében teljes biztonsággal kijelenthető, a számítógép és az internet a legfontosabb szabadidőt meghatározó eszköz. Ezért célzottan is foglalkozni kell vele. A 12-14 éves gyerekek többsége általában nem információkeresés céljából, hanem a gondolkodásra és a kreativitásra káros hatású játékok miatt ül le a számítógép elé. Fel kell mérni, hogy a tanulók szabadidejükből mennyit áldoznak a legfiatalabb médium számára.
Nemtől függetlenül, az 1-2 óra internet előtt eltöltött idő a legjellemzőbb.
Az ezt követő kategória azonban már nem egyezik meg a két nem esetében. A lányoknál a második jellemző a kevesebb, mint 1 óra, míg a fiúknál a több mint 3 óra!

A fenti eredmények pusztán az eltöltött időt mutatják. Sokkal részletesebb információra van szükség, egész pontosan fel kell mérni, milyen jellegű tartalmakat néznek a 10-14 év közötti fiatalok rendszeresen az interneten. A beérkezett adatok szerint a közösségi oldalak népszerűsége megkérdőjelezhetetlen. A 444 diákközül 325-en rendszeres látogatói valamely közösségi oldalnak. Valószínűsíthető, hogy a chat oldalak szerepét is rohamos gyorsasággal veszik át a már említett kategória tagjai, ezt támasztják alá a chat oldalak látogatottságát mutató válaszok. Említésre méltó még a videó megosztók és az internetes játékok kedveltségi mutatója. Úgy tűnik, a megadott korosztály tagjai a közösségi oldalakról értesülnek a hírekről, újdonságokról, hiszen a hírportálok látogatottsága körükben meglehetősen alacsony.

Folytatás következik a napokban a további eredményekkel!

(1.) X,Y,Z: generációk a világháló vonzásában. Intergeneráció [Letöltve: 2012.10.06.]
(2.) Jön a Z generáció – Kik ők és mit akarnak. CV online blog [Letöltve: 2012.10.2.]

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: